TEENUSED

Iga kodanik ja äriühing on paratamatult ka maksumaksja. Maksukohustuste korrektne täitmine ei tähenda aga võimalike lahendusvariantide valikul alati suurima võimaliku maksukoormuse valimist. Seaduste, kohtu-ja halduspraktika hea tundmine võimaldab maksta makse õigesti, mitte ülearu.

Tasub teada, et maksukohustuse selgitamisel omab maksuhaldur õigust tõlgendada tehinguid nende tegeliku majandusliku sisu järgi ning võimaliku vaidluse puhul lasub tõendamiskoormus eelkõige maksumaksjal. Nii mõnigi kord võib juhtuda, et tehingupartnerite tegematajätmiste tõttu pärib maksuhaldur aru Teilt. Võimalike riskide maandamist aitab oma tegevuse täpne ja korrektne dokumenteerimine.

Meie büroo omab väärtuslikke kogemusi maksuriskide haldamisel, suhtlemisel maksuhalduriga ning maksuvaidluste lahendamisel. Meie nõuanne võimaldab konservatiivselt maksuriske hinnates samal ajal julgelt äri ajada. Maksuhalduri nõuded büroo klientide vastu on rahalises väljenduses juhtumi kohta olnud vahemikus mõni tuhat eurot kuni enam kui 10 miljonit eurot.

Meil on hea meel aidata kliente maksuriskide ennetamisel, aga ka juhul kui maksuhaldur on alustanud äriühingus revisjoni või koostanud juba maksuotsuse.

Advokaadibüroos HansaLaw tegeleb igapäevaselt maksuküsimustega (vaidlused, konsultatsioon ja kaitse kriminaalmenetluses) kokku 3 inimest:

Vahur Kivistik (vandeadvokaat) – juhtivpartner, büroo maksugrupi juht
Gerly Kask (vandeadvokaat) – partner
Rein Laid (advokaat)

Klientide huvide kaitsmine kohtutes on Advokaadibüroos HansaLaw üks peamisi õigusteenuse valdkondi. Enamik HansaLaw advokaate on kogemustega kohtuvaidluste pidajad ning nad mõistavad lisaks ka kliendi praktilisi ärilisi vajadusi, et olla oma nõuannetes vaidluste lahendamisel võimalikult elulähedane ja pakkuda toimivaid lahendusi. Advokaadibüroosid monitooriv rahvusvaheline reitinguagentuur The Legal 500 on Advokaadibürood HansaLaw soovitanud kui parimat just kohtuvaidlustes.

Advokaadibüroo HansaLaw advokaadid esindavad kliente nii tsiviil-, kriminaal- kui ka halduskohtumenetlustes.

Halduskohtumenetlustes esindavad kliente:
Vahur Kivistik (vandeadvokaat) – juhtivpartner
Gerly Kask (vandeadvokaat) – partner
Jüri Leppik (vandeadvokaat) – partner
Tõnu Tuulas (vandeadvokaat) – partner
Siiri Pajupuu (vandeadvokaat)

Tsiviilkohtumenetlustes esindavad kliente:
Andres Past (vandeadvokaat) – partner
Vahur Kivistik (vandeadvokaat) – juhtivpartner
Jüri Leppik (vandeadvokaat) – partner
Tõnu Tuulas (vandeadvokaat) – partner
Siiri Pajupuu (vandeadvokaat)

Kriminaalkohtumenetlustes esindavad kliente:
Vahur Kivistik (vandeadvokaat) – juhtivpartner
Gerly Kask (vandeadvokaat) – partner
Jüri Leppik (vandeadvokaat) – partner
Tõnu Tuulas (vandeadvokaat) – partner
Rein Laid (advokaat)

Lepingulised suhted on iseloomulikud igasugusele ärilisele ettevõtmisele. Paljud asjaolud, mida käsitletakse lepingutes, on märkimisväärse mõjuga ärilisele strateegiale. Meie advokaadid suudavad tagada, et kliendi äritegevus on kindlal põhjal ega ole ohustatud.

HansaLaw advokaadid osutavad käepärast, samas professionaalset õigusabi, mis tagab Teie äri edukuse. Meie kogemused aitavad probleeme õigeaegselt identifitseerida ja neid lahendada. Tänu eri riikide spetsialistide kaasamisele tuleme edukalt toime riigipiire ületavate tehingute kavandamisel ja teostamisel.

Advokaadibüroo HansaLaw advokaadid nõustavad ja esindavad kliente nii lepingute sõlmimisel ja lepingueelsete läbirääkimiste pidamisel kui ka olukorras, kus lepingute täitmisel on tekkinud küsimused või rikkumised. Samuti esindavad meie advokaadid kliente seoses lepinguväliste kohustustega (kahju hüvitamine, alusetu rikastumine jms).

Nõustame oma kliente kogu äriliste suhete ja nende vormistamiseks vajalike lepingute skaalal:

 • Müügi- ja edasimüügilepingud ning tootjavastutus
 • Üüri-, rendi- ja muud kasutuslepingud
 • Hankelepingud
 • Töölepingud
 • Teenuste osutamise lepingud (töövõtu-, käsundus- (sh juhatuse liikme), agendi- jms lepingud)
 • Kindlustuslepingud
 • Laenu-, krediidi- ja liisingulepingud, muud finantseerimiselepingud
 • Aktsionäride ja osanike lepingud
 • Faktooringulepingud jm nõude loovutamise ja kohustuste ülevõtmise lepingud
 • Kaubamärgi- ja muud intellektuaalse omandi küsimused, litsentsilepingud
 • Nõuete loovutamise ja kohustuste ülevõtmise lepingud, ettevõtte üleminek

Maksud on seotud peaaegu kõikide eluvaldkondadega, mistõttu igasugust lepingut ning äritehingut tuleb analüüsida ka maksude seisukohast. Pakkumaks Teile parimat võimalikku lahendust, teevad meie erinevate valdkondade spetsialistid tihedat koostööd.

Lepinguõigusega tegelevad Advokaadibüroos HansaLaw:
Andres Past (vandeadvokaat) – partner
Tõnu Tuulas (vandeadvokaat) – partner
Siiri Pajupuu (vandeadvokaat)

Ettevõtted puutuvad äriõigusega kokku igapäevaselt, kuna kogu ettevõtlusega seotud tegevus on õiguslikult reguleeritud.

Advokaadibüroo HansaLaw advokaadid on huvitatud Teie ettevõtte käekäigust ja vajadustest. Advokaadibüroo HansaLaw osutab kõiki äriühingu elutsükli jooksul vajaminevaid äriõiguslikke teenuseid, alates asutamisest kuni likvideerimiseni. Oleme eriti vilunud situatsioonide lahendamisel, kus äriühingu ümber on tekkinud vaidlused, mille lahendamiseks tuleb pöörduda kohtu poole. Oleme kogenud ka läbirääkimiste pidamisel, et lahendada õiguskonflikt kohtuväliselt.

Tänapäeva Eestis nagu ka teistes lähiriikides arendatakse ja laiendatakse oma ärisid üha enam ettevõtete ja äriühingute müügi kaudu. HansaLaw on korduvalt tegutsenud nii ostjate kui müüjate huvides nendes keerukates protsessides. Rõhutaksime, et just oma äri müüki planeerides, tasub seda teha koostöös asjatundjatega, vältimaks äri ostja ja selle asjatundjate meeskonna poolt ostuprotsessi survestamist ning seeläbi kehvemaid tulemusi oma äri müügist.

Äriühingute ühinemine ja omandamine, kõrvuti jagunemise ja ümberkujundamisega on majandustegevuse oluline ja loomulik osa. Alternatiivina äritegevuse orgaanilisele kasvule on võimalik läbimõeldud ja õigesti ajastatud tehingutega saavutada olulisi lisaväärtusi oma tegevuses ja struktuuris. Lisaks eeltoodule on oluliseks lisaväärtuse andjaks võimalus oma tegevust paindlikult ümberstruktureerida näiteks äriühingu jagunemise või ümberkujundamise teel.

Selleks, et Teie poolt soovitud lisaväärtused realiseeruksid parimal võimalikul moel, pakume Teile igakülgset õiguslikku abi, vajadusel kaasates spetsialiste ka teistes, näiteks finantsvaldkonnas. Spetsialistide kaasamine ei ole nõrkus, vaid näitab Teie tugevust, sihikindlust ja soovi jõuda soovitud tulemuseni.

Soovides tagada Teie äritegevuse ja plaanide õnnestumise pakub Advokaadibüroo HansaLaw meeskond oma teadmiste ja kogemuse rakendamist Teie teenistusse.

HansaLaw teavitab oma kliente ja koostööpartnereid regulaarselt olulistest muutustest koos asjatundjate kommentaaridega oma hommikukohvi-üritustel ja elektronposti teel.

Äriõigust puudutavate küsimustega tegelevad:

Andres Past (vandeadvokaat) – partner
Jüri Leppik (vandeadvokaat) – partner
Tõnu Tuulas (vandeadvokaat) – partner
Siiri Pajupuu (vandeadvokaat)

Advokaadibüroo HansaLaw advokaadid pakkuvad klientidele kaitset kriminaal- ja väärteomenetlustes ning vajadusel ka esindust ja menetlusdokumentide koostamist Euroopa Inimõiguste Kohtule. Lisaks kaitseülesannete täitmisele esindame menetlustes ka kannatanuid, tsiviilhagejaid ja -kostjaid.

Karistusõigusele ja kriminaalmenetlustele on spetsialiseerunud:

Vahur Kivistik (vandeadvokaat) – partner
Jüri Leppik (vandeadvokaat) – partner
Rein Laid (advokaat)

Büroo pakub info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õiguse ning intellektuaalomandi (IKT-IO) valdkonnas õigusteenust alljärgnevalt:

IKT-IO lepingute (autori-töövõtu-, it-süsteemide tarne- ja arenduse, litsentseerimise, hoolduse, majutuse, lähtekoodi deponeerimise, läbiräägitava äriidee saladuse jt lepingute) koostamine;
IKT-IO lepingute audit ja analüüs nende parandamiseks;
töö- ja töövõtusuhete reguleerimine autoritega;
ettevõtte intellektuaalomandi audit;
õiguskaitsevahendite kasutamine intellektuaalomandi õiguste rikkumise korral, sh. soovitused digitaalsete tõendite (e-kirjavahetuse, digidokumentide, digikannete, failide) õigeks fikseerimiseks, säilitamiseks ja kasutamiseks.

IT-õiguse ja intellektuaalomandi valdkonnaga tegelevad HansaLaw-s:
Andres Past (vandeadvokaat) – partner
Mario Rosentau (vandeadvokaat, dr jur)

Esindame kliente erinevates avaliku halduse ülesandeid täitvates asutustes (nt Maksu- ja Tolliamet, Politsei- ja Piirivalveamet), kogudes ning isikute juures. Samuti on meie advokaadid abiks haldusõiguslikes vaidlustes halduskohtus või eelnevas kohtueelses menetluses (nt vaidemenetlus, haldusakti andmise taotlemine, avalduse esitamine).

Haldusõiguse valdkondadest tegelevad meie advokaadid järgnevaga:
maksuõigus;
planeerimis- ja ehitusõigus;
riigihanked;
avaliku teenistuse õigus.

Haldusõigusega tegelevad büroos:
Vahur Kivistik (vandeadvokaat) – juhtivpartner
Gerly Kask (vandeadvokaat) – partner
Tõnu Tuulas (vandeadvokaat) – partner
Siiri Pajupuu (vandeadvokaat)

Riigihanked on haldusõiguse erivaldkond. Advokaadibüroo HansaLaw nõustab kliente riigihangetes osalemisel ning hankelepingutest tekkinud vaidluste lahendamisel, muuhulgas:
hankes osalemist takistavate hanketingimuste vaidlustamisel;
pakkumuse ettevalmistamisel;
hankija otsuste vaidlustamisel;
riigihanke järelevalve menetluse algatamisel;
hankelepingute täitmisel tekkinud lahkarvamuste lahendamisel.

Riigihangete valdkonnaga tegelevad:
Vahur Kivistik (vandeadvokaat)- juhtivpartner

TEIL ON ÕIGUSLIK KÜSIMUS VÕI VAJATE ABI ÕIGUSKONFLIKTI LAHENDAMISEL?

Võtke meiega ühendust