05.06.2015 toimus Advokaadibüroos Hansa Law Offices järjekordne hommikukohvi nime all toimuv seminaridesarja osa.

Suve alguse hommikukohvi pühendasime ettevõtluses tekkida võivate võlgade sissenõudmisega seonduvatele tsiviilõiguslikele aspektidele ja sellega haakuvatele maksuküsimustele.

Ettevõtluses tekib erinevaid nõudeid, nii ettevõttel endal oma klientide/tarnijate vastu kui ka teistel isikutel ettevõtte vastu. Pigem tihti kui harvemini tundub, et võlgnevuste sissenõudmine osutub suurema tõenäosusega probleemiks väike- ja keskmistel ettevõtetel võrreldes suurtega.

Ühelt poolt ei pruugi väikeettevõtjatel olla piisavalt inim- ega raharessurssi, et panustada võlgade sissenõudmisesse ja seada sisse efektiivne ja toimiv süsteem. Teiselt poolt on üks kindel probleemide tekitaja, et tehinguid ei dokumenteerita piisavalt, mis võimaldab teisel poolel suhtuda tehingu sisusse loominguliselt ja võimaldab pahatahtlikul partneril hiilida tasumisest kõrvale. Põhjuseid on teisigi.

Kõige selle taustal ei tohi ära unustada ka maksuõiguslikke küsimusi, mis tekivad ettevõtja tegevuses peaaegu igal sammul, sh seoses võlgade sissenõudmisega.

Kauba või teenuse eest tasumata jätmisega tekkinud võlad
Oleme oma töös palju kohanud suhtumist stiilis: „Kui klient ei maksa, siis küll ma pärast raamatupidamises võla maha kannan.“ Tegelikkuses võib taoline suhtumine kaasa tuua potentsiaalse maksuriski. Seoses maksudega tuleb eristada võlgnevust, mis on tekkinud ebapiisavast sissenõudmisest sellisest võlgnevuses, mille on põhjustanud puudustega teenus või kaup.

Kui võlausaldaja on passiivne oma võlgu olevalt kliendilt raha sissenõudmisega olukorras, kus klient ei ole maksejõuetu ning vaidlust nõude suuruse üle pole, siis võib Maksu- ja Tolliamet (EMTA) käsitleda seda situatsiooni võlausaldajapoolse nõudest loobumisena. Taoliselt nõudest loobumine on maksuõiguslikult käsitletav kingitusena, mis kuulub maksustamisele tulumaksuga. Lisamärkusena tasub mainida, et võlausaldajal ei teki käibemaksu ümberarvestamise õigust, kui võlausaldaja on tasunud arve väljastamisel käibemaksu ja EMTA kvalifitseerib pooltevahelise õigussuhte ümber kingituseks.

Kui müüdud kaup või osutatud teenus on puudustega ja klient alandab hinda, siis saab esitada vastavalt hinna alandamise ulatusele kreeditarve, mis mõjutab käibemaksu arvestust. Eeltoodud asjaoludele tuginetud nõudest loobumist ei saa lugeda kingituseks ja seeläbi ka maksustada tulumaksuga.

Olukorras, kus klient ei ole vaidlustanud kauba või osutatud teenuse kvaliteedi või mahuga seotut, ja nõudest loobumine on tingitud vaid kliendi vähesest maksevõimest, ei mõjuta nõudest loobumine osutatud teenus või kauba käibe suurust ja käibemaksu arvestust.

Nõudest loobumine ei tekita maksuriski, kui võlgnikult on nõude sissenõudmist alustatud, kuid see on olnud edutu nt põhjusel, et klient on maksejõuetu või kui sissenõudmine on ebamõistlikult kulukas võrreldes võla suurusega.

Nõuded töötajate ja juhtorganite liikmete vastu
Ettevõtluses tuleb igasuguseid probleeme ette, sh töötajate või juhtorganite liikmete poolt tekitatud kahju vms nõudeid nimetatud isikute vastu.

Juhul, kui äriühing kas „unustab“ nõude sisse nõuda või siis loobub nõudest, on EMTA-l õigus ja võimalus käsitleda neid situatsioone erisoodustusena ja maksustada taolised nõudest loobumised tulu- ja sotsiaalmaksuga.

Töötaja või juhtorgani vastu suunatud nõudest loobumine on õigustatud vaid siis, kui prognoositavad mõistlikud kulud seoses rahalise nõude sissenõudmisega ületavad nõude suurust.

Oluline on märkida, et lootusetu nõude ja varastatud kauba mahakandmine ei ole käsitletav kingitusena ja seda ei maksustata.

Kokkuleppel nõude tasumise tähtaja pikendamine
Mõnikord on vajalik kliendilt raha kättesaamiseks pikendada kokkulepitud maksetähtaega, et kliendil oleks võimalik hankida vajalikud vahendid ning ületada makseraskused.

Maksetähtaja pikendamisel võib osutuda oluliseks intressi kokkuleppimine (sõltub tähtaja pikendamise ajast, ettevõtte tavapärasest käitumisest ja raha turul kasutamise hinnast). Olukorras, kus tavapäraselt on pikendamisel kliendilt intressi nõutud, kuid ilma majanduslike põhjendusteta jäetakse intress kokku leppimata, võib selline käitumine kaasa tuua maksuriski. Maksuriski ei teki, kui kauba või teenuse hind sisaldab juba tavapärasest pikemat maksetähtaega.

Kokkuvõte
Kokkuvõttes paneme igale ettevõtjale südamele jälgida oma nõudeid ja kohustatud isikute maksedistsipliini. Tegevusetus ei tekita ainult olukorda, kus jääb raha kliendilt saamata, vaid võib kaasa tuua olukorra, kus ettevõtja maksab võlgnevuste sissenõudmata jätmisel neile maksude näol peale.