Juba ainuüksi sõna „maksukontroll“ kuulmine võib hirmutada isegi kõige ausamat maksumaksjat. Selleks tuleb valmis olla ka siis, kui on antud endast parim, et maksud õigesti maksta. Kui tuleb silmitsi seista maksukontrolliga, on oluline mõista seda protsessi, teada kontrolli eesmärki, millised on maksumaksja õigused ja kohustused, kuidas tõendada oma tehinguid ja kaitsta oma seisukohti ning kuidas vajadusel enda maksupositsiooniga mittehaakuvaid järeldusi ümber lükata ja edasi kaevata.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Laias laastus jagunevad olukorrad, millega tuleb maksukontrollis rinda pista, kaheks – õiguslikud ja tõenduslikud. Esimesel juhul on tegemist olukorraga, kus tuleb selgeks teha, kas üldse maksukohustus tekib ja kui, siis millisel alusel. Maksuseadus eelistab sageli tehingu sisu selle vormi ees. See tähendab, et isegi kui tehing on õiguslikel või raamatupidamislikel eesmärkidel teatud viisil üles ehitatud, võib maksuhaldur vaadata selle maksustamise majandusliku sisu kindlaksmääramiseks pealispinnast kaugemale. Teisel juhul on tegemist olukorraga, kus on vajadus esitada teavet ja dokumente, et veenda maksuhaldurit selles, et tehingud on toimunud ja deklareeritud andmed on õiged.

Levinumad meetodid tehingute tõendamiseks on arved, lepingud, kokkulepped jm dokumendid, mis kirjeldavad tehingu üksikasju; pangaväljavõtted ja maksekinnitused; kuid ka tehinguga seotud kirjavahetus; fototõendid ostetud esemetest ja osutatud teenustest; tunnistajate ütlused olukordades, kus kirjalikke tõendeid on vähe või need pole kättesaadavad. Kontrolli sattumisel on määrava tähtsusega selgitada sisuliselt tehingute üksikasju ja esitada asjakohaseid tõendeid, mida on vaja tehingu majandusliku sisu mõistmiseks. Tasub ka teada, et tõendamisstandard ei ole maksuhaldurile absoluutne ehk maksuhaldur ei pea maksumenetluses lõplikult välja selgitama mis, kus, kellega ja miks juhtus, vaid piisab põhjendatud kahtlusest, millega asjaolude ja tõendite kogumile tuginedes mõistlikult ja eluliselt usutavalt on põhjendatud lõppjäreldusi maksu määramise kohta.

Maksukontrolliga silmitsi seistes ei ole kõigile sobivat parimat strateegiat, kuna iga olukord võib erineda sõltuvalt konkreetse maksuolukorra keerukusest, uuritavatest probleemidest ja maksumaksja oskusest maksukontrolliga toime tulla. Siiski on mõned lähenemised, millest on kasu:

  • ole ette valmistunud – kogu ja korrasta kõik asjakohased dokumendid ja ole valmis neid esitama;
  • säilita koostöövalmidus – teave ja dokumendid, mis on ainult maksumaksja kasutuses, tuleb esitada ja teha seda õigeaegselt;
  • tea oma õigusi – õigus esindusele, õigus teada maksukontrolli eesmärki, õigus nõuda maksukontrolli raamidesse jäämist, õigus vaidlustada maksuhalduri järeldusi jne. Kõik need õigused aitavad kaitsta sinu huve maksukontrollis;
  • professionaalse esindaja kaasamine – olenevalt maksuolukorra keerukusest kaaluda maksuspetsialisti kaasamist kohe kontrolli alguses või vaidlusmomentide tekkimisel. Oma seisukohtade ja tõendite esitamise aeg ei ole piiramatu;
  • kontrolli tulemuste hoolikas analüüsimine – kui kontroll on lõppenud, tasub hoolikalt üle vaadata maksuaudiitori esitatud järeldused. Kui järeldustega saab nõustuda, siis järgida antud juhiseid. Mittenõustumisel on õigus tehtud otsus edasi kaevata asjakohaste vaidlustamise kanalite kaudu.

Artikli autor: vandeadvokaat Gerly Kask

Avaldatud 28.02.2024 ajalehes Eesti Ekspress https://ekspress.delfi.ee/artikkel/120272338/kuidas-maksukontrollist-labi-saada