Juhime tähelepanu, et seadusest tulenevate maksuvabastuste kasutamiseks on kehtestatud uued reeglid, mille kohaselt maksuvabastuse aluseks tulevad asjaolud tuleb deklareerida 10. veebruariks 2015.

Näiteks selleks, et osakapitali vähendamisel teha maksuvabalt väljamakseid ( välja võtta äriühingusse pandud raha või kinnisvara), tuleb vastavad asjaolud 31.12.2014 seisuga deklareerida 10. veebruariks 2015.

Meenutame, et miinimumkapitali ületavas ulatuses võib äriühing otsustada äriühingusse pandud aktsia- või osakapitali vähendamise, mis sisuliselt tähendab võimalust osa- või aktsiakapitali vähendamisel maksuvabaks väljamakseks osanikule või aktsionärile. Selle võimaluse kasutamiseks tuleb aga maksuvabastust võimaldavad asjaolud deklareerida.

1. 01.01.2015.a jõustunud tulumaksuseaduse muudatustest tulenevalt on kehtestatud uued TSD deklaratsioonid ja vormid (RT I, 19.09.2014, 7- Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad).

Kõige olulisemad muudatused on sisse viidud vormile „TSD lisa 7“, mis käsitleb dividendide, ja muud kasumieraldiste, väljamakseid omakapitalist ja nendega seotud õiguseid.

Kui enne deklareeriti maksuvabastust mõjutavaid asjaolusid maksuvabastuse kasutamise ajal, siis alates 01.01.2015 tuleb kõik maksukohustust mõjutavad asjaolud deklareerida selle saamisel ( vastava õiguse tekkimisel).
2015. aasta 10. veebruariks tuleb esitada kõik §-des 50 ja 53 sätestatud maksukohustuse suurust mõjutavad asjaolud 2014. aasta 31. detsembri seisuga.

2. TuMS § 61 lg 44 sätestab, et residendist juriidiline isik ning §-s 53 nimetatud mitteresident on kohustatud deklareerima 2015. aasta 10. veebruariks esitatavas § 54 lõikes 2 nimetatud maksudeklaratsioonis kõik §-des 50 ja 53 sätestatud maksukohustuse suurust mõjutavad asjaolud 2014. aasta 31. detsembri seisuga. Ühendanud või ühinemisel asutatud äriühing ei või deklareerida tema omakapitali tehtud sissemaksena ühinemises osalenud äriühingu poolt tema omakapitali tehtud sissemakseid. Jagunemisel osalenud omandav äriühing võib deklareerida jagunemisel saadud omakapitali sissemaksena ainult jaguneva äriühingu poolt talle üle antud omakapitali sissemaksete osa.

31.12.2014 seisuga kuuluvad deklareerimisele need asjaolud, mida ei ole varem deklareeritud.
Maksukohustuse tekkimist või selle suurust mõjutavad asjaolud on näiteks äriühingu omakapitali tehtud rahalised ja mitterahalised sissemaksed, välisriigis kinnipeetud ja tasutud tulumaks, saadud tulud, mille arvel saab TuMS § 50 lõigete 1¹ ja 2¹ kohaselt maksta dividende tulumaksuvabalt , teha väljamakseid omakapitalist, samuti teisele äriühingule kuulunud samasugused õigused, mis on saadud äriühingute ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise käigus.

3. TuMS § 50 käsitleb tulumaksu dividendidelt ning muudelt kasumieraldistelt. TuMS § 53 käsitleb mitteresidendist juriidilise isiku Eestis asuva püsiva tegevuskoha maksustamist.

Residendist äriühing maksab tulumaksu aktsia- või osakapitali või sissemaksete vähendamisel, aktsiate, osade, osamaksete või sissemaksete (edaspidi osalus) tagasiostmisel või tagastamisel või muul juhul omakapitalist tehtud väljamaksete ning makstud likvideerimisjaotiste summa osalt, mis ületab äriühingu omakapitali tehtud rahalisi ja mitterahalisi sissemakseid. Ühendanud või ühinemisel asutatud äriühingu omakapitali tehtud sissemaksena ei võeta arvesse ühe ühinenud äriühingu poolt teise ühinenud äriühingu omakapitali või ühinenud äriühingu poolt ühinemisel asutatud äriühingu omakapitali tehtud sissemakseid. Jagunemisel käsitatakse omandava äriühingu omakapitali sissemaksena enne jagunemist tema omakapitali tehtud sissemakseid, mille arvel ei ole tehtud omakapitalist väljamakseid või mida ei ole üle antud teisele äriühingule, ning jaguneva äriühingu poolt talle üle antud samasuguste sissemaksete osa (TuMS § 50 lg 2).

4. Seega äriühingud peavad esitama TSD ja täitma lisa 7 mitte ainult siis, kui tehakse omakapitalist väljamakseid (makstakse välja dividendi, likvideerimisjaotist, ostetakse tagasi omaaktsiaid jne), vaid ka siis kui saadakse tulu või sissemakseid, mis annavad õiguse omakapitalist teha väljamakseid maksuvabalt.

Kapitali vähendamisel tehtud väljamaksete ja osade tagasiostmisel mängib olulist rolli osakapitali sissemaksete suurus (jääk). Omakapitali sissemakseteks loetakse nii rahalisi, kui ka mitterahalisi, mis on tehtud äriühingu osa- või aktsiakapitali, tasutud ülekurssi (äriühingu asutamisest alates), enne 2000. aastat fondiemissiooniks kasutatud kasumi osa, äriühingu oma aktsia, osa või osamakse võõrandamisel saadud summasid, omakapitalikõlblikud sissemakstud vabad reservid.

5. Seisuga 31.12.2014.a sissemaksete jäägi leidmisel tuleb arvestada ka äriühingu omakapitalist tehtud väljamaksetega. Väljamakseteks on:

-aktsia või osakapitalist tehtud või täis- või usaldusühingu sissemaksete vähendamisel tehtud väljamaksed
-aktsia, osade, osamaksete või sissemaksete tagastamisel või tagasiostmisel tehtud väljamaksed
-äriühingu likvideerimisel makstud likvideerimisjaotised
-omakapitali summa äriühingu kustutamisel registrist kustutamisel ilma likvideerimiseta juhul, kui registrist kustutatud äriühingu vara ei kajastata jätkuvalt teise äriühingu või mitteresidendi püsiva tegevuskoha kaudu Eestis.
-muul juhul omakapitalist tehtud väljamaksed (nt äriseadustikuga sätestatud ülalnimetamata väljamaksed, hüvitised osanikele, aktsionäridele va dividendid)

6. 31.12.2014 seisuga tuleb deklareerida ka saadud dividendid, mis annavad õiguse oma omanikule dividendi maksuvabalt edasi maksta (kui neid asjaolusid pole varem deklareeritud).

Maksuvabalt saab edasi maksta dividendi, mille äriühing on saanud lepinguriigi või Šveitsi Konföderatsiooni residendist ja tulumaksukohustuslasest äriühingult (välja arvatud madala maksumääraga territooriumil asuv äriühing) ja talle kuulus dividendi saamise ajal vähemalt 10% nimetatud äriühingu aktsiatest, osadest või häältest või kui dividendi maksev äriühing on saanud väljamakse aluseks oleva dividendi mõne muu välisriigi äriühingult (välja arvatud madala maksumääraga territooriumil asuv äriühing) ja talle kuulus dividendi saamise ajal vähemalt 10% nimetatud äriühingu aktsiatest, osadest või häältest ning dividendilt on tulumaks kinni peetud või selle aluseks olev kasumiosa on tulumaksuga maksustatud. Maksuvabastus kehtib makstavale dividendile, mis makstakse äriühingu lepinguriigis või Šveitsi Konföderatsioonis asuvale püsivale tegevuskohale omistatud kasumi arvel või dividendi makstakse mõnes muus riigis asuvale püsivale tegevuskohale omistatud kasumi arvel ja see kasum on tulumaksuga maksustatud (TuMS § 50 lg 11 ).

7. Juhime tähelepanu, et juhul, kui TuMS § 50 ja 53 sätestatud maksukohustuse suurust mõjutavaid asjaolusid 10. veebruariks ei deklareerita, jäävad need maksukohustust vähendavad asjaolud arvesse võtmata, mis tekitab suurema maksukoormuse. Seaduse regulatsiooni kohaselt võib deklaratsiooni hilisem parandamine olla kaheldav. Kuigi üldnormi alusel on deklaratsioonide parandamine võimalik 3 aasta jooksul, võib see siiski tekitada lisakulu.