Isikule heideti ette strateegilise kauba ilma nõuetekohase dokumendita (eriloata) Euroopa Liidu välisest riigist Eestisse toimetamist. Maakohus otsustas algselt kaebuse rahuldamata jätta. Riigikohus nõustus kaitsja argumentidega ning tühistas otsuse. Vaidluse all olid nii väärteomenetlusõiguslikud küsimused kui strateegilise kauba seaduse tõlgendamine. Maksuhaldur muutis mitmeid kordi peale kaitsja poolt esitatud vastulauseid väärteoprotokolli, mis oli Riigikohtu hinnangul märk sellest, et vaidlusaluses küsimuses puudub õiguskorras vähemalt karistusõiguslike meetmete kohaldamiseks piisav õigusselgus. Riigikohus analüüsis, kas tegemist on strateegilise kaubaga strateegilise kauba seaduse tähenduses ja nõustudes kaitsja argumentidega, et maakohtu otsus on vastuoluline osas, millisel õiguslikul alusel loeti kõnealune kaup strateegiliseks kaubaks, viitades, et selline vastuolu on alguse saanud juba väärteoprotokollist. Kuivõrd asjas ilmnes mitmeid tuvastuslikke probleem suunas Riigikohus maakohtu uuesti lahendama vaidlust.