Mõlemas vaidluses oli tegemist Maksu- ja Tolliameti ettekirjutusega, milles leiti, et klientidel tuleb Maanteameti liiklusregistris deklareerida autorong, tulenevalt nende kasutuses või omanduses olevatest veokitest ja haagistest. Liiklusregistris registreering on eelduseks raskeveokimaksu nõudmisele.

Ühes neist vaidlustest oli rõhuasetus sellel, et maksumaksja kasutuses olevat veokit ja haagist faktiliselt ei kasutata autorongina, mistõttu puudub maksumaksjal alus deklareerida liiklusregistrile olematu autorongi andmeid. Vaidemenetluse tulemusena maksuhaldur nõustus, et ainuüksi veoauto ja haagise olemasolust ei piisa järelduseks, et maksumaksja kasutab ettevõtluses autoronge, vaid see asjaolu tuleb maksuhalduril ka tuvastada.

Teises, kohtumenetluses olevas vaidluses, tõstatati muuhulgas küsimus sellest, kas maksuhalduril on üldse järelevalve pädevus Maanteameti liiklusregistrisse kantavate andmete osas. Maksumaksja leidis, et puudub seadusest tulenev kohustus autorongi liiklusregistrisse kandmiseks MTA ettekirjutuse alusel. Asjaolu, et RVMS § 9 lg 1 järgi on raskeveokimaksu maksuhaldur MTA, ei tulene järelevalve pädevust liiklusregistrisse kantavate andmete osas. Halduskohus nõustus maksuametiga ja leidis, et ettekirjutus on faktiliselt ja õiguslikult põhjendatud. Ringkonnakohus seevastu asus teistsugusele positsioonile. Nõustuses kaebajaga leidis ringkonnakohus, et MTA-l puudub riikliku järelevalve ja sunni kohaldamise (konkreetsel juhul vaidlustatud ettekirjutuse andmise) pädevus, kui isik ei täida RVMS § 2 lg 1 p-s 2 sätestatud kohustust § 13 lg-s 1 ette nähtud andmete liiklusregistrile esitamiseks. Sellist pädevust ei tulene MTA-le ei KorS § 28 lg-st 1 (isegi kui asuda seisukohale, et andmete registrile edastamata jätmine on avaliku korra rikkumine KorS tähenduses) ega maksuhalduri üldjärelevalvepädevusest MKS § 10 lg 2 alusel. MTA-le ei ole ühegi õigusaktiga pandud riikliku järelevalve pädevust autorongide liiklusregistris registreerimise kohustuse täitmise üle.

Ehkki mainitud ringkonnakohtu lahend ei ole veel jõustunud, on kahtlemata tegemist pretsedenti loova vaidlusega MTA pädevuse küsimuses liiklusregistrisse andmete kandmise nõudmisel.